Διασφάλιση Ποιότητας

A+ A A-

Διασφάλιση Ποιότητας

Η ποιότητα είναι βασική αξία της επιχείρησης μας. Όλο το δυναμικό της επιχείρησης, από τα ανώτερα στελέχη μέχρι τους εργαζόμενους, δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Με την υποστήριξη της Διοίκησης όλοι οι εργαζόμενοι είναι προσηλωμένοι σε αυτήν την αξία αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της. Στόχος είναι να παρέχουμε άριστη «Ολική Ποιότητα» σαν Συνεταιρισμός με βασικό άξονα τους παρακάτω τομείς

 • Ποιότητα Τελικού Προϊόντος
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Εξυπηρέτηση Καταναλωτών
 • Συνεχή βελτίωση και Ανάπτυξη Προϊόντων και Καινοτομιών

«Η ικανοποίηση του Πελάτη – Καταναλωτή είναι βασικός σκοπός λειτουργιάς μας»

Τα τελευταία χρόνια ο ΑΟΣΝ επενδύει χρόνο και πόρους στην ποιότητα με βασικό άξονα την Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βελτιώνει την ανταγωνιστική του θέση στην αγορά μέρα με την μέρα. Είναι πιστοποιημένος για ISO & HACCP κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 & ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων ο Οργανισμός ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ, με πεδίο εφαρμογής « Παραγωγή, Εμφιάλωση και Εμπορία Οίνου», αναγνωρίζει και ενημερώνει όλο το προσωπικό του, καθώς και όλους του πελάτες και προμηθευτές της ότι εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 και FSSC 22000. Η διατήρηση του επικεντρώνεται στην διασφάλιση των κάτωθι ενεργειών, να :

 • Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Δεσμεύεται & Διασφαλίζει, ελέγχοντας καθημερινά τις διεργασίες που υποστηρίζουν τις συμφωνίες της με πελάτες και προμηθευτές
 • Παρέχει στον πελάτη προϊόντα ασφαλή για κατανάλωση.

Για τον λόγο αυτό ο οργανισμός σε συνεχή βάση επιδιώκει :

 • Να ενημερώνει & να εκπαιδεύει το προσωπικό του σε όλες τις διεργασίες που επηρεάζουν την ασφάλεια του τροφίμου
 • Να διαθέτει & συντηρεί τις εγκαταστάσεις & εξοπλισμό του σε κατάσταση που θα προστατεύονται τα παραγόμενα τρόφιμα
 • Να επιτυγχάνεται υψηλού επιπέδου απόδοση σε διεργασίες παραγωγής, καθαριοτήτων, συντήρησης, χρήσης υλικών και συμπεριφοράς εργαζομένων
 • Να διαθέτει οδηγίες και διαδικασίες λειτουργίας, χειρισμών, ελέγχου προληπτικών μέτρων με σκοπό να εξαλείψουν ή να μειώσουν σε αποδεκτό επίπεδο κινδύνους που πιθανόν να εισαχθούν στα προς παραγωγή τρόφιμα
 • Να αξιολογεί με την συνδρομή όλων των εργαζομένων όπου είναι δυνατόν και απαιτητό την καταλληλότητα του συστήματος και να το αναθεωρεί όταν κριθεί σκόπιμο.
 • Να διαθέτει όποτε απαιτείται τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
 • Να λαμβάνει μέριμνα για την εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων από κακόβουλες ενέργειες καθώς και από προσπάθειες νοθείας – απάτης στα τρόφιμα

Παράλληλα διαθέτει όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ενεργήσει άμεσα στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρήγαγε προϊόν μη ασφαλές για κατανάλωση, αποσύρονται από την αγορά ή από τις αποθήκες του.

Τέλος η ομάδα ΣΔΑΤ, παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους διασφάλισης της ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων, έχοντας ορίσει συγκεκριμένους στόχους, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΑΤ.                                                                                            

           Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

        15/6/2018

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Η Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ για την παραγωγή και εμφιάλωσης οίνων και την εξυπηρέτηση Πελατών, εντάσσεται στο πλαίσιο που θέτει το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Ο Οργανισμός ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ θεσπίζει το πλαίσιο καθορισμού στόχων και δεσμεύεται για την ανασκόπηση του ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα του. Ο Οργανισμός
ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ στοχεύει στην:

q  Παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων.

q  Πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων για την Ποιότητα, όπως αυτές προδιαγράφονται από τις απαιτήσεις των Πελατών, τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις εσωτερικές απαιτήσεις που θέτει ο Οργανισμός

q  Διαρκής βελτίωση της Ποιότητας των υπηρεσιών της και της ανταγωνιστικότητας της

q  Περιορισμός ελλείψεων

q  Βελτιστοποίηση χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών/υπηρεσιών

q  Διασφάλιση έναντι υποβάθμισης των προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της

q  Εφαρμογή των σχεδίων HACCP, TACCP, VACCP στο πλαίσιο του ΣΔΑΤ

q  Διαρκή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης

q  Διατήρηση και επαύξηση της ικανότητας των εμπλεκομένων μερών, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης

Το Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) της Επιχείρησης ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ περιγράφεται αναλυτικά μέσα στις Διεργασίες / Διαδικασίες του ΣΔ.

Η διαρκής λειτουργία του ΣΔ υποστηρίζεται απόλυτα από τη “Διοίκηση” του Οργανισμού, η οποία και είναι υπεύθυνη για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η Διοίκηση του Οργανισμού ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του να υιοθετήσει την Πολιτική Ποιότητας και να συμβάλλει στην επίτευξη του κυρίαρχου στόχου, που είναι η ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των Πελατών για τις συγκεκριμένες χρήσεις για τις οποίες προορίζονται τα προϊόντα του.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ, που εμπλέκεται στο ΣΔ, είναι ενήμερο για τα καθήκοντά του και τηρεί τις σχετιζόμενες, με τη θέση του, Διεργασίες / Διαδικασίες που προβλέπονται από αυτό, με τρόπο που να διασφαλίζεται η Ποιότητα και η Ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 από ανεξάρτητο Οργανισμό, αποτελεί στόχο που εντάσσεται στην Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

                                                                                                           

Ο Επικεφαλής

                                                                                              15/6/2018

 

 

 

 

 

 

 

Μάνος Κοτσώνης  – Οινολόγος - Υπ. Διασφάλισης Ποιότητας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νεάπολη Λακωνίας. Αφού τελείωσε το Γενικό Λύκειο, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο ΤΕΙ Αθήνας φοιτώντας ως οινολόγος και τεχνολόγος ποτών στην αντίστοιχη σχολή. Στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης εργάστηκε στην παραγωγή, σε οινοποιητική μονάδα στην Σαντορίνη και στην Νεμέα. Το 2005 ξεκίνησε να εργάζεται ως οινολόγος - βοηθός παραγωγής σε οινοποιείο στην Μαντινεία. Τον επόμενο χρόνο ανέλαβε ως οινολόγος - υπεύθυνος παραγωγής στα οινοποιεία της εταιρίας στην Μαντινεία και στην Νεμέα μέχρι και το 2015. Τότε μεταφέρθηκε στην Σαντορίνη όπου και εργάστηκε για τρία χρόνια ως οινολόγος - υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά οινοποιεία της περιοχής.

Από τον Φεβρουάριο του 2018 εργάζεται στον ΑΟΣ Νεμέας ως υπεύθυνος οινοποιείου, ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

SlideBar