Διασφάλιση Ποιότητας

A+ A A-

Διασφάλιση Ποιότητας

Η ποιότητα είναι βασική αξία της επιχείρησης μας. Όλο το δυναμικό της επιχείρησης, από τα ανώτερα στελέχη μέχρι τους εργαζόμενους, δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Με την υποστήριξη της Διοίκησης όλοι οι εργαζόμενοι είναι προσηλωμένοι σε αυτήν την αξία αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της. Στόχος είναι να παρέχουμε άριστη «Ολική Ποιότητα» σαν Συνεταιρισμός με βασικό άξονα τους παρακάτω τομείς

 • Ποιότητα Τελικού Προϊόντος
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Εξυπηρέτηση Καταναλωτών
 • Συνεχή βελτίωση και Ανάπτυξη Προϊόντων και Καινοτομιών

«Η ικανοποίηση του Πελάτη – Καταναλωτή είναι βασικός σκοπός λειτουργιάς μας»

Τα τελευταία χρόνια ο ΑΟΣΝ επενδύει χρόνο και πόρους στην ποιότητα με βασικό άξονα την Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βελτιώνει την ανταγωνιστική του θέση στην αγορά μέρα με την μέρα. Είναι πιστοποιημένος για ISO & HACCP κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 & ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Α.Ο.Σ ΝΕΜΕΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ για την παραγωγή, εμφιάλωση οίνων και την εξυπηρέτηση Πελατών, εντάσσεται στο πλαίσιο που θέτει το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Ο Οργανισμός ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ θεσπίζει το πλαίσιο καθορισμού στόχων και δεσμεύεται για την ανασκόπηση του ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα του. Ο Οργανισμός
ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ στοχεύει στην:

 • Παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων.

 • Πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων για την Ποιότητα, όπως αυτές προδιαγράφονται από τις απαιτήσεις των Πελατών, τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις εσωτερικές απαιτήσεις που θέτει ο Οργανισμός

 • Διαρκής βελτίωση της Ποιότητας των υπηρεσιών της και της ανταγωνιστικότητας της

 • Περιορισμός ελλείψεων

 • Βελτιστοποίηση χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών/υπηρεσιών

 • Διασφάλιση έναντι υποβάθμισης των προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της

 • Εφαρμογή των σχεδίων HACCP στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας για την Διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων της και την Διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

 • Διαρκή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας

 • Διατήρηση και επαύξηση της ικανότητας των εμπλεκομένων, με το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, μερών, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Επιχείρησης ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ περιγράφεται συνοπτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και αναλυτικά μέσα στις Διεργασίες / Διαδικασίες του ΣΔΠ.
Η διαρκής λειτουργία του ΣΔΠ υποστηρίζεται απόλυτα από τη "Διοίκηση" του Οργανισμού, η οποία και είναι υπεύθυνη για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η Διοίκηση του Οργανισμού ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του να υιοθετήσει την Πολιτική Ποιότητας και να συμβάλλει στην επίτευξη του κυρίαρχου στόχου, που είναι η ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των Πελατών για τις συγκεκριμένες χρήσεις για τις οποίες προορίζονται τα προϊόντα του.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ, που εμπλέκεται στο ΣΔΠ, είναι ενήμερο για τα καθήκοντά του και τηρεί τις σχετιζόμενες, με τη θέση του, Διεργασίες / Διαδικασίες που προβλέπονται από αυτό, με τρόπο που να διασφαλίζεται η Ποιότητα και η Ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από ανεξάρτητο Οργανισμό, αποτελεί στόχο που εντάσσεται στην Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ


Ο Διευθυντής

27/12/2012

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Η Επιχείρηση ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ δεσμεύεται με την παρούσα δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας των Τροφίμων στα πλαίσια που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των οίνων που παράγει.
Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) αφορά στην «Παραγωγή, Εμφιάλωση και Εμπορία Οίνου».
Η Επιχείρηση ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης της Πολιτικής Ποιότητας με τους στόχους της καθώς επίσης και για την
Πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΣΔΑΤ για την Ασφάλεια των οίνων, όπως αυτές που προδιαγράφονται από τις απαιτήσεις των πελατών και πιθανών ευαίσθητων ομάδων χρηστών, τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις εσωτερικές απαιτήσεις που θέτει η επιχείρηση.

Διαρκή Ενημέρωση σχετικά με τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους που αφορούν στα προϊόντα της.

Διαρκή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ

Διατήρηση και επαύξηση της ικανότητας των εμπλεκομένων, με το ΣΔΑΤ, μερών, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιχείρησης ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ περιγράφεται συνοπτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και αναλυτικά μέσα στις Διεργασίες / Διαδικασίες που αφορούν το ΣΔΑΤ.
Η Διοίκηση της Επιχείρησης ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της να κατανοήσει, να εφαρμόζει και να τηρεί την Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων και να συμβάλλει στην επίτευξη του κύριου στόχου της που είναι η ασφάλεια των προϊόντων που παρέχει.
Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Επιχείρησης ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ που εμπλέκεται στο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, είναι ενήμερο για τα καθήκοντά του και τηρεί τις σχετιζόμενες, με τη θέση του, Διεργασίες / Διαδικασίες που προβλέπονται από αυτό με τρόπο που να διασφαλίζεται η Ασφάλεια των προϊόντων.
Η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 από ανεξάρτητο Οργανισμό, αποτελεί στόχο που εντάσσεται στην Πολιτική Ασφάλειας της Επιχείρησης ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ.Ο Διευθυντής

27/12/2012

 

Μάνος Κοτσώνης  – Οινολόγος - Υπ. Διασφάλισης Ποιότητας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νεάπολη Λακωνίας. Αφού τελείωσε το Γενικό Λύκειο, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο ΤΕΙ Αθήνας φοιτώντας ως οινολόγος και τεχνολόγος ποτών στην αντίστοιχη σχολή. Στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης εργάστηκε στην παραγωγή, σε οινοποιητική μονάδα στην Σαντορίνη και στην Νεμέα. Το 2005 ξεκίνησε να εργάζεται ως οινολόγος - βοηθός παραγωγής σε οινοποιείο στην Μαντινεία. Τον επόμενο χρόνο ανέλαβε ως οινολόγος - υπεύθυνος παραγωγής στα οινοποιεία της εταιρίας στην Μαντινεία και στην Νεμέα μέχρι και το 2015. Τότε μεταφέρθηκε στην Σαντορίνη όπου και εργάστηκε για τρία χρόνια ως οινολόγος - υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά οινοποιεία της περιοχής.

Από τον Φεβρουάριο του 2018 εργάζεται στον ΑΟΣ Νεμέας ως υπεύθυνος οινοποιείου, ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

SlideBar